Teresa Vilademunt

Teresa Vilademunt

Obra
de
Teresa Vilademunt

a emboscall

Calrors i obscuritats

Clarors i obscuritats

Col. Moment Angular, 99

© Teresa Vilademunt

Il·lustracions d'Eloi Casadevall
Dipòsit legal: B 23888-2014
ISBN: 978-84-92563-87-6
Primera edició: novembre de 2014

78 p. - 20 x 13 cm - 10€

Il·lustració de la portada de Francisco Chamayou

Teresa Vilademunt

Teresa Vilademunt viu a Santa Eulàlia de Riuprimer (Osona).

 

 

logo emboscall fons color
emboscall

e-mail:emboscall@hotmail.com